Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

tajemniczy5
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viachrzrzrz chrzrzrz
tajemniczy5
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viachrzrzrz chrzrzrz
tajemniczy5
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viachrzrzrz chrzrzrz
tajemniczy5
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viadoubleespresso doubleespresso
tajemniczy5
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
tajemniczy5
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadoubleespresso doubleespresso
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viachrzrzrz chrzrzrz
tajemniczy5
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viachrzrzrz chrzrzrz
tajemniczy5
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viadoubleespresso doubleespresso

November 19 2017

tajemniczy5
4563 3cd5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabrianmay brianmay
tajemniczy5
tajemniczy5
2715 e2cb 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viabrianmay brianmay
tajemniczy5
4983 0b72 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viabrianmay brianmay
tajemniczy5
3532 4698 500
6606 452c 500
Reposted fromvanille vanille viabrianmay brianmay
tajemniczy5

October 29 2017

tajemniczy5
2411 f431 500
tajemniczy5
0713 fc7d
tajemniczy5
Reposted frombluuu bluuu viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
tajemniczy5
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl